Skip to content

REVOLUTION OF DANCE

III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA „REVOLUTION OF DANCE” 2023’ pod honorowym patronatem Wójta Gminy Gilowice, Pana Krzysztofa Okrzesika, Poseł na sejm RP Pani Małgorzaty Pępek oraz Burmistrza Miasta Żywiec Antoniego Szlagora

1. Nazwa festiwalu : III Ogólnopolski Festiwal Tańca „Revolution of Dance”

2. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Gilowicach, ul. Siedlakówka 37, 34-322 Gilowice

3. Termin: 25-26 marzec 2023 ( sobota, niedziela )
4. Organizator : Stowarzyszenie na rzecz promocji i propagowaniu tańca wśród dzieci, młodzieży i

osób starszych PASJA oraz Szkoła Tańca i Ruchu DANCE 4 YOU

5. Kierownik festiwalu : Tomasz Podgórski – 511-544-259

6. Charakterystyka imprezy:

Festiwal ma charakter konkursowy, skierowany do zespołów tanecznych działających w instytucjach kultury i innych placówkach oświatowo-wychowawczych w kraju i za granicą. Udział w festiwalu jest płatny.

7. Cele i zadania szczegółowe:

– inspirowanie do poszukiwania nowych rozwiązań choreograficznych – prezentacja twórczości tanecznej dzieci, młodzieży i dorosłych
– propagowanie tańca i kultury tanecznej
– konfrontacja dorobku artystycznego

– popularyzacja tańca
– promocja Gminy Gilowice oraz miasta Żywiec

8. Kategorie taneczne: soliści, duety, mini formacje (3-7 osób) i formacje:

25 marzec (sobota)

– Taniec Współczesny/Modern – Jazz

26 marzec (niedziela)

– Street Dance
– Show Dance
– Inne Formy Tańca (nie ujęte w pkt 8) oprócz zespołów folklorystycznych – 30+

Komisja sędziowska ma prawo ostatecznego zakwalifikowania zespołu do danej kategorii tanecznej, a organizator przy małej liczbie zgłoszeń może połączyć kategorie.

page1image58836608 page1image58836400

9. Kategorie wiekowe: – do 8 lat

– 9-12 lat – 13-16 lat – 17+ lat
– 30+ lat

→ o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek 80 % członków zespołu (liczy się rok

urodzenia zawodnika), w przypadku solistów rok urodzenia, a w przypadku duetu rok urodzenia

najstarszego tancerza duetu

→ trener jest zobowiązany do posiadania list tancerzy wraz z datami urodzenia. Pod uwagę brany jest rok urodzenia

→ Tancerze są zobowiązani do posiadania ważnych legitymacji szkolny lub dokumentu potwierdzającego ich wiek
→ w przypadku małej liczby zgłoszeń organizator może połączyć kategorie taneczne lub wiekowe

10. Muzyka

→ instruktor danego zespołu wysyłam podkład muzyczny za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Instruktor powinien posiadać również kopię podkładu w dzień turnieju.
→ każda prezentacja powinna trwać soliści i duety: 1:00-2:15 min, mini formacje i formacje: 2:30- 4:00 min, choreografie dłuższe i krótsze od podanych limitów czasowych nie będą oceniane.

11. Kryteria oceny:

– dobór repertuaru i muzyki dostosowane do grupy wiekowej
– technika wykonania
– dobór i estetyka kostiumów

– opracowanie choreograficzne
– ogólny wyraz artystyczny

12. Komisja sędziowska

→ zespoły będą oceniane przez komisję sędziowską, w skład której wchodzą specjaliści

z każdej techniki tańca.
→ oceny jury są tajne, a werdykt jest niepodważalny i ostateczny, nie ma odwołań od tej decyzji → we wszystkich sprawach spornych decydujący głos ma kierownik artystyczny festiwalu

13. Poziomy zaawansowania:

→ POCZĄTKUJĄCA( tancerze, którzy zaczynają przygodę z tańcem, trenują nie dłużej niż 1 rok lub trenują głównie w ośrodkach kultury, placówkach oświatowych itp.)

→ ŚREDNIO ZAAWANSOWANY (tancerze, którzy tańczą od 1,5 roku ,występują regularnie na Ogólnopolskich i Międzynarodowych turniejach lub biorą udział w Mistrzostwach Polski itp.)

Komisja sędziowska ma prawo ostatecznego zakwalifikowania zespołu do danego poziomu zaawansowania, a organizator przy małej liczbie zgłoszeń może połączyć kategorie jak i poziomy zaawansowania.

14. Nagrody

→ każdy uczestnik (solista, duet, mini formacja, formacja) otrzyma dyplom
→ zdobywcy miejsc 1-3 otrzymają: soliści i duety (medal), mini formacje i formacje (puchar i medale), zdobywcy wyróżnień (medal)
→ w danej kategorii wiekowej (mini formacje i formacje) przyznana zostanie nagroda GRAND PRIX (przy min. 5 drużyn w kategorii)
→ w danym dniu turnieju zostanie przyznana specjalna nagroda, Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego (puchar + 500 zł) – nagroda dnia turnieju
→ w danej kategorii stylowej zostanie przyznana Nagroda GRAND PRIX Burmistrza Miasta Żywiec dla solisty oraz duetu

→ dodatkowo jury przyzna specjalną nagrodę, Nagrodę Wójta Gminy Gilowice dla najlepszego solisty turnieju (Puchar + 150 zł) oraz GRAND PRIX Poseł na Sejm RP dla najlepszego duetu turnieju (Puchar + 300 zł na duet) – nagroda dnia turnieju
→ dodatkowo zostaną również przyznane nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników oraz zespołów

15. Warunki uczestnictwa

→ wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z zamieszczeniem w nim pliku mp3 do występu uczestnika turnieju pod adresem: danceit.pl?179

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2023 roku, godz: 23:59 !
→ opłacenie akredytacji festiwalowej do dnia 13 marca 2023 roku, godz. 23:59 ! (decyduje data

page3image59064528 page3image59065568

wpływu zgłoszenia)w wysokości :
solista 60 zł/osobę
duet 120 zł/duet
mini formacja 45 zł/tancerza mini formacji formacja 45 zł/tancerza formacji

page3image59066400 page3image59066608 page3image59066816 page3image59067024page3image59067232

WAŻNE!!!

Opłatę akredytacji wpłaca studio/szkoła/placówka/instytucja zgłaszająca uczestnika/ów i tylko takie wpłaty będą przyjmowane. Nie przyjmujemy wpłat od rodziców uczestnika biorącego udział w turnieju. Takie wpłaty nie będą uznawane jak również i zwracane po wpłacie.

na podany numer konta :
Stowarzyszenie na rzecz promocji i propagowaniu tańca wśród dzieci, młodzieży i osób

starszych PASJA

Ul. Bracka 2

34-300 Żywiec

Bank Spółdzielczy w Żywcu 65 8137 0009 0034 1073 2000 0010
W tytule proszę napisać imię i nazwisko solisty/duetu lub nazwę zespołu

→ osoby zainteresowane otrzymaniem faktury VAT są zobowiązane do poinformowania organizatora o

wystawieniu faktury za udział w turnieju
→ Po przyjeździe zespołu na miejsce prosimy o udanie się do biura organizatora w celu zgłoszenia przyjazdu zespołu
→ zespoły zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę

16. Zasady uczestnictwa

→ ilość miejsc w danej kategorii jest ograniczona. O przyjęciu do udziału w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty za udział w turnieju po otrzymaniu potwierdzenia od organizatora o przyjęciu do udziału w turnieju.
→ organizator zastrzega sobie nie przyjęcia danego zgłoszenia z powodu zbyt dużej ilości zgłoszeń i wpisanie go na listę rezerwową.

→ w przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie połączenie kategorii stylowych lub wiekowy/poziomów kategorii
→ każdy zgłoszony uczestnik prezentuje jedną prezentację w danej kategorii
→ prezentacja odbywa się na otwartej scenie o wymiarze 18×36 m przy jednakowym świetle

→ o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia tancerza, mini formacji i formacji, w przypadku solistów również decyduje rok urodzenia, a w duetach rok urodzenia najstarszego tancerza duetu
→ instruktor jest zobowiązany do posiadania listy tancerzy wraz z datą urodzenia, a każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego wiek

→ każdy uczestnik/instruktor zobowiązany jest do posiadania kopii podkładu muzycznego na nośniku pendrive
→ soliści i duety wykonują prezentację do swojej muzyki
→ podczas prezentacji jest bezwzględny zakaz używania ognia, rozrzucania, rozsypywania i rozlewania substancji i drobnych elementów. Wszystkie rekwizyty i elementy scenografii wykorzystywane do danej

page3image59067440 page3image59067648page3image59067856page3image59068064

prezentacji wnoszone są tuż przed prezentacją i znoszone są zaraz po skończeniu prezentacji przez uczestników. Uczestnicy powinni posiadać obuwie, które nie niszczy i nie rysujące parkietu.
→ instruktor danego zespołu nie może brać udziału w prezentacji
→ UCZESTNIK, KTÓRY NIE WYŚLE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO WRAZ Z ZAZNACZENIEM WSZYSTKICH ZGÓD NIE ZOSTANIE WPUSZCZONY NA TEREN SZKOŁY PODSTAWOWEJ I NIE WEŻMIE UDZIAŁU W TURNIEJU.

→ turniej będzie odbywał się w najwyższym reżimie sanitarnym
→ podczas turnieju będzie możliwość usiąść na widowni turnieju, bilety: 15 zł normalny, 10 zł ulgowy (dzieci do 3 r życia bezpłatnie)
→ organizator nie ponosi kosztów przejazdu i ubezpieczenia przez uczestników
→ każdy uczestnik biorący udział w turnieju musi posiadać ubezpieczenie
→ organizator zapewnia opiekę medyczną podczas turnieju
→ organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i na terenie obiektu
→ organizator ma prawo do wglądu do listy tancerzy wraz z datą ich urodzenia oraz dokumentu potwierdzającego wiek
→ każdy uczestnik/zespół powinien posiadać odpowiednia liczbę opiekunów zgodnie z przepisami, które obowiązują w placówkach oświatowych ( 1 opiekun/instruktor na 15 osób). Organizator nie będzie sprawował opieki nad uczestnikami. To opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za swoich podopiecznych → wstęp na obiekt szkoły podstawowej mają tylko i wyłącznie uczestnicy festiwalu wraz z instruktorem/opiekunem. Dla osób postronnych, np. rodziców i innych krewnych jest możliwy po zakupieniu biletu wstępu.

→ wszelkie sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga kierownik turnieju
→ zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu turnieju, zasad reżimu sanitarnego COVID-19, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz rejestrację video/fotograficzną i publikację w dowolnych mediach społecznościowych przez organizatora
→ informacje na temat festiwalu będą zamieszczone w wydarzeniu na facebook’u oraz na fanpage turnieju na facebook’u
→ program festiwalu zostanie umieszczony 7 dni przed turniejem na wydarzeniu oraz fanpage turnieju na facebook’u jak również na stronie zgłoszeniowej do turnieju

17. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz promocji i propagowaniu tańca wśród dzieci, młodzieży i osób starszych PASJA, ul. Bracka2, 34-300 Żywiec oraz Szkoła Tańca i Ruchu DANCE 4 YOU ul. Dworcowa 16A, 34-300 Żywiec, tel. 500-287-899, e-mail: poczta@szkola-dance4you.pl. Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu organizacji Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „Revolution of Dance” zgodnie z regulaminem. Dane przetwarzane w celach archiwizacyjnych będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu festiwalu. Odbiorcami mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora i inne podmioty działające w oparciu o przepisy prawa. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia danych, chyba, że istnieje inna podstawa prawna przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego.

18. Klauzula informacyjna o udostępnianiu wizerunku

Dokonanie zgłoszenia i udział w festiwalu jest wyrażeniem bezwarunkowej i nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez organizatorów.